Home Apple Swift

Swift

Swift là một ngôn ngữ lập trình mới, được xây dựng và phát triển bởi Apple. Đây là ngôn ngữ lập trình được sử dụng để phát triển ứng dụng cho các nền tảng của Apple như iOS, MacOS,… Ngôn ngữ này rất hứa hẹn để thay thế Objective C làm ngôn ngữ trong lập trình iOS.