Tiếp tục trong chủ đề về iOS Controls, bài này mình sẽ trình bày thêm 05 loại control nữa. Đó là UISlider, UIProgressView, UIActivityIndicatorView, UIPageControlUIImageView. Đây cũng là những iOS Controls cơ bản cuối cùng mà mình muốn trình bày tới bạn.


UISlider


UISlider là lớp cung cấp cho bạn một control có thể “trượt” để chọn giá trị trong một vùng giá trị cho trước.  Khi đang “trượt” để chọn giá trị thì sự kiện valueChanged sẽ được phát sinh.
UISliderControl này cũng cung cấp cho bạn khá nhiều thuộc tính và phương thức để có thể thay đổi hình dáng Slider một cách dễ dàng nhất.

Một số thuộc tính cơ bản hay sử dụng

UISlider Properties

Một số phương thức hay sử dụng

UISlider Methods


UIProgressView


UIProgressView là lớp cung cấp cho bạn một control trạng thái để thể hiện tiến độ thực hiện của một công việc nào đó, hoặc mức độ hoàn thành công việc.
UIProgressViewUIProgressView có khá ít thuộc tính và phương thức hỗ trợ. Thông thường để quản lý UIProgressView, bạn có thể sử dụng:

  • Thuộc tính progress.
  • Phương thức func setProgress(Float, animated: Bool) để thiết lập giá trị.

Một số thuộc tính cơ bản hay sử dụng

UIProgressView Properties


UIActivityIndicatorView


UIActivityIndicatorView là lớp cung cấp cho bạn một control thể hiện trạng thái một công việc nào đó đang được xử lý.
UIActivityIndicatorView PropertiesControl này chỉ đơn giản là hiển thị trạng thái, do đó nó không có quá nhiều thuộc tính hay phương thức xử lý. Để quản lý Activity Indicator bạn chỉ cần lưu ý nhưng phương thức và thuộc tính sau:

  • Phương thức startAnimating : bắt đầu thực hiện animation thể hiện trạng thái.
  • Phương thức stopAnimating : dừng animation thể hiện trạng thái.
  • Thuộc tính isAnimating : trả ra cho bạn trạng thái hiện hành của control.
  • Thuộc tính hidesWhenStopped : nếu control không còn hoạt động nữa thì sẽ được ẩn đi.
  • Ngoài ra bạn có thể sử dụng activityIndicatorViewStyle để thiết lập hình dáng và color để thiết lập màu sắc cho control.

UIPageControl


UIPageControl là lớp cung cấp cho bạn một control dùng để quản lý các trang giao diện trong ứng dụng. Hình ảnh của control này là một dãy các dấu “”, mỗi dấu “” đại diện cho một trang trong ứng dụng.
UIPageControl Properties Khi người dùng nhấn vào control để di chuyển tới trang trước/sau thì sự kiện ValueChanged sẽ được phát sinh.

Một số thuộc tính cơ bản hay sử dụng

UIPageControl Properties

Một số phương thức hay sử dụng

UIPageControl Methods


UIImageView


UIImageView là lớp cung cấp cho bạn control để hiển thị hình ảnh trên giao diện. Control này cũng có thể hiển thị một danh sách ảnh một cách tuần tự theo một khoảng thời gian nhất định nào đó (animation).
UIImageView
Lưu ý: Lớp này chỉ đóng vai trò thể hiện hình ảnh, do đó không hỗ trợ tiếp nhận sự kiện khi được tương tác.

Một số thuộc tính cơ bản hay sử dụng

UIImageView Properties

Một số phương thức hay sử dụng

UIImageView Methods


Tổng kết


Bài viết này có thể xem như đã trình bày hoàn tất cho bạn những control cơ bản. Nếu nói về control thì vẫn còn một số control nữa nhưng phương pháp dùng hơi phức tạp. Do đó mình sẽ giành cho những bài viết sau sẽ được đề cập riêng. Còn bây giờ, bạn hãy thử tổng hợp lại 12 loại control cơ bản và thử xây dựng lại ví dụ xem sao. Nếu có vấn đề gì thì bạn hãy cứ comment bên dưới nhé.

0 0 votes
Đánh giá bài viết
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments