Lập trình cơ bản

Kỹ thuật đặt lính canh trong mảng một chiều

Bài 18 – Kỹ thuật đặt lính canh trên mảng một chiều

Kỹ thuật đầu tiên mà mình muốn giới thiệu trong bài viết này "kỹ thuật đặt lính canh", đây là kỹ thuật cơ bản rất hay được sử dụng để thao tác trên mảng một chiều.

Mảng một chiều

Bài 17 – Mảng một chiều

Mảng là một trong những kiểu dữ liệu thường hay gặp trong thực tế: một dãy số, một dòng văn bản, một bảng danh sách lớp học cũng có thể được lưu trữ bởi mảng.

Truyền tham số cho hàm trong C++

Bài 16 – Phương pháp truyền tham số cho hàm

Đối với những hàm có tham số hình thức đầu vào, khi thực hiện phải được truyền giá trị thực cho các tham số ngày. Có 2 cách truyền tham số: truyền bằng trị và truyền bằng biến.

Ham Trong Lap Trinh C

Bài 15 – Hàm là gì? Khai báo và sử dụng hàm trong C++

Hàm là một trong những cấu trúc cực kỳ quan trọng trong lập trình. Việc sử dụng hàm trong lập trình sẽ diễn ra rất thường xuyên.

Thực hành 3 – Cấu trúc lặp

Sau khi hoàn thành 04 bài học về các cấu trúc lặp như for, while, do...while và các lệnh quản lý vòng lặp, thì...

Lệnh break, lệnh continue, lệnh goto

Bài 14 – Lệnh break, continue, goto

Hiểu và quản lý vòng lặp khá quan trọng, bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một số lệnh cực kỳ hữu ích trong việc quản lý vòng lặp.

vòng lặp for

Bài 13 – Vòng lặp for

Vòng lặp for rất được ưa dùng trong trường hợp biết trước hoặc xác định được số lần lặp.

Vong lặp do ... while

Bài 12 – Vòng lặp do … while

Vòng lặp do ... while sẽ thực hiện khối lệnh con trước rồi sau đó mới kiểm tra điều kiện lặp sau.

Cấu trúc lặp - vòng lặp while

Bài 11 – Cấu trúc lặp (vòng lặp while)

while là một cấu trúc lặp đơn giản giúp bạn thực hiện lặp đi lặp lại một lệnh hoặc khối lệnh nào đó nhiều lần nếu điều kiện lặp vẫn còn được thoả mãn.