Apple Developer

Storyboard trong lập trình iOS

Bài 10 – Quản lý nhiều Storyboard trong lập trình iOS

Với project có nhiều màn hình, nếu sử dụng một storyboard sẽ hơi khó khăn. Bài viết này, hướng dẫn cách thức quản lý nhiều Storyboard trong lập trình iOS.

Storyboard và Segue trong lập trình iOS

Bài 9 – Quản lý màn hình với Storyboard và Segue

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thức tạo màn hình giao diện. Qua đó bạn sẽ được học cách thức tạo và quản lý các màn hình với Storyboard và Segue.

Protocol trong Swift

Bài 19 – Lập trình hướng giao thức (POP) bằng protocol trong Swift

0
Protocol trong Swift là thành phần trừu tượng cho phép bạn khai báo danh sách các phương thức và thuộc tính nhưng không cài đặt các phương thức này.

View Controller

Bài 8 – Vai trò và chức năng của View Controller

Việc hiểu được View Controller sẽ giúp bạn quản lý việc khởi tạo dữ liệu. Bài viết sẽ trình bày vai trò, chức năng của View Controller trong lập trình iOS.

Extension trong Swift

Bài 18 – Kỹ thuật mở rộng class bằng Extension

0
Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn một kỹ thuật mới để làm việc với class. Đó là kỹ thuật mở rộng class bằng Extension trong lập trình Swift.

Hướng dẫn sử dụng Picker View (UIDatePicker và UIPickerView)

Bài 7 – Hướng dẫn sử dụng Picker View (UIDatePicker và UIPickerView)

Trong bài viết này mình sẽ trình bày tới bạn một loại controls nữa, đó là Picker View. Loại control này bao gồm UIDatePicker và UIPickerView.

iOS Controls (UISlider, UIProgressView, UIActivityIndicatorView, UIPageControl, UIImageView)

Bài 6.2 – iOS Controls (UISlider, UIProgressView, UIActivityIndicatorView, UIPageControl, UIImageView)

Tiếp tục chủ đề iOS Controls, mình sẽ trình bày 05 loại control nữa là: UISlider, UIProgressView, UIActivityIndicatorView, UIPageControl và UIImageView.

Tính kế thừa và chuyển đối kiểu trong Swift

Bài 17 – Tính kế thừa và chuyển đổi kiểu trong Swift

0
Bài viết này mình sẽ trình bày về tính kế thừa và chuyển đổi kiểu trong swift. Đây là 02 mảnh ghép bổ khuyết cho bài trước mình chưa nhắc tới.

Khai báo và sử dụng class trong Swift

Bài 16 – Khai báo và sử dụng class trong Swift

0
Chắc là trong các ngôn ngữ khác, các bạn đều biết tầm quan trọng của lập trình hướng đối tượng. Vậy thì lập trình...